Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Audioə xəbə reportaj
Az.R kali məntəğon de ğazi təchizat bə mışğil eqıniə
Cumə nımoji xutbədə Tolış şəhri cumə imomi sıxanon
Qıləy Azəriyə rəsmi şəxsi Minsk qrupi zəyifə hərəkəton tənğid kardey
Hüğuğ müdafiə təşkilaton Az.R -ədə siyasi məhbuson siyahi elan kardəşone
Amerkə bəştə cinoyəton ələyh bıə ğanunon veto kardedə
Boku nımoyişğoyədə İroni inşaat məhsulon
Az.Respublikə çandə kərə elanış kardə ki, əmə hozzımon bə Xərəboği muxtariyyət bıdəmon
İron və Azərbaycan Respublika əlağon inkişaf doeyu İlham Əliyevi sıxanon
Azərbaycan Respublika çı məmləkəti həmmə cəmiyyəti tırk təbliğ kardə iyən ıştə şiə fobiya siyasəton dəvom dodə
Azər.Respublikə de İroni əloğəon ziyod bıey bə reqioni xeyre
Çərşənbə, 19 Oktyabr 2016 12:48

Nardarani ko məhkəmə bə təxir eqıniye

Nardarani ko məhkəmə bə təxir eqıniye
Ğərəbaği munağişə həl kardeyu Azərbaycan Respublika ıştə nakonə siyasətonku bə peşt onibəqardə
Boku hokumət iğtisadi behraniku beşe roy peydo karde zındəni
Azərb.Respublikə Pokistoniku ğırəkə təyyorə bəstəne
Boku hokumət ıştə murtəce siyasəti həniən zumand kardedə.
Azərb.Respublikə Beynəl-Xalğ banki rəyisi 15 sor ko doşone
İlham Əliyev: Pakıstoniku siloh hıriye piyedəmone
Boku devlət ıştə bəd xarcə əməlonku dast peqətdə ni
Boku hokuməti bə Əhli-beyt(ə) tərəfdaron təzyiğ dəvom kardedə
İroni Ostoro şəhrədə Az.Respublikə şiyon Tasuə iyən Aşurə mərosimədə iştirakşon ka