Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Audioə xəbə reportaj
Bazar ertəsi, 03 Oktyabr 2016 13:34

Boku hokuməti antişiə siyasəton dəvom kardedə

Boku hokuməti antişiə siyasəton dəvom kardedə
Azərboycondə məhərəmə manqi astanədə diniyə mərosimon bərpo karde barədə təziğon ve be.
İlham Əliyev ıştə ğıvvə ve kardeyu bə hərəkəte
Minsk qrupi rəison de Azərbaycan Respublika və Ermənistanı yolon vindımon kardeyu hozzıy
Azərbaycan Respublikaədə ironıjə şirkəton sərmayə noe
Doktur Cəhanqirzodə İroni tojə səfiri onvanədə bə Boku şe
Azərb. Respublikə Tırkiyə enerji sektorədə 20 milyard dollar investisiya noey
İroni Ostoro şəhrədə bumiyə xurəkon festival
İmomət və vilayəti 10 rujə mubarəkə əyyami mınosibətiku Tolış şəhri islamiyə şura uzv cənab muhəndes Babapurı sıxanon
Azərbaycan Respublikaədə ironi yolə şair Şəhriyarı sorqardımon bərpo be
Azərbaycan Respublikaədə diniyə kanali bino karde məsləhəti həxədə
Qilan ostani Əbuzər nomo bə mediyaon festivalədə Məriyan Xəbər(tolışə sayt) bə tərifat loyiğ omə
Cümə axşamı, 29 Sentyabr 2016 13:35

Az.R Konstitusya islahati əks-sədo

Az.R Konstitusya islahati əks-sədo
Rizvanşəhri koəkə şəhidonku yod karde mərasim mığəddəsə mudafiyə haftə mınosibətiku
Mığəddəsə mudafiyə haftə mınosibətiku Tolış şəhri Azadi nomo bə kinon məktəbədə təşkil bə mərasim
Dınyo ictimaiyyət 26 sentiyabr referendumi bə peştə Az.R təleku norohəte
Bazar ertəsi, 26 Sentyabr 2016 14:11

Bo Az.R tarix pesoxtəkəson

Bo Az.R tarix pesoxtəkəson
Masal nomo bə tolışə şəhrədə umumiyə piyudə ro şe mitinq
Cümə, 23 Sentyabr 2016 13:34

SOCAR əhaliku pul cəlb karde pidəşe

SOCAR əhaliku pul cəlb karde pidəşe
Mədrəsəon obe iyən mığəddəsə mudafiyə haftə mınosibətiku Masal şəhri fərmondori sıxanon