Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Audioə xəbə reportaj
Natə şirkəti fəhlon ıştə məvacibi se zındənin
İron və Azərbaycan Respublika miyonədə ixtisadiyə fəaliyyəton inkişaf
Nardarani məhbuson məhkəmədə poison çiç votışone
Tehronədə de rəsmi şəxson Əsalem(Əslum) şəhri cumə imomi vindımonon
Çərşənbə axşamı, 30 Avqust 2016 14:34

Az.R hokuməti xarici təşkilatonku pul ğarz kardedə

Az.R hokuməti xarici təşkilatonku pul ğarz kardedə
Bazar ertəsi, 29 Avqust 2016 15:31

Yardımliədə "Nur" məçit ki dutəşbe

Yardımliədə "Nur"  məçit ki dutəşbe
Az.R Ombulsmani həmkaron bə məhbuson işqəncə fakton ijən təkzib kardışone
Devlət haftə mınosibətiku Masal nomo tolışə şəhrədə ovonə bıkə planon həxədə
Az.R səhiyyə sistem bənə Əfğanistani səhiyyə muğayisə bedə
Bə Azərbaycan Respublika mıslmonon ibemonə hərəkati rəisi Leyla Yunisi nıvıştə məktub
Cümə axşamı, 25 Avqust 2016 14:34

Boku hokuməti"Qulənqeyt" tədbiron

Boku hokuməti"Qulənqeyt" tədbiron
Çərşənbə, 24 Avqust 2016 14:22

Rio-de-Janeyro Olimpiya hənəkon bə orəx rəse

Rio-de-Janeyro Olimpiya hənəkon bə orəx rəse
Qilan ostani Masal şəhri Əsbərisə nomo bə tolışə diədə tojə kəşf bə əsəron həxədə
Azərbaycan Respublikaədə islamçiyə məhboson məhkəmə
Şənbə, 20 Avqust 2016 14:26

Lankon şəhəri müasir vəziyyət

Lankon şəhəri müasir vəziyyət
İroni mığəddəsə mudafiyə devranədə de Masal şəhri 2 qılə azadə çı şəhri fərmondori vindımon karde bərnamə
Minsk qrupi amerkəvıjə rəis Cimz Varlik Ğərəbaği munağişə həl kardeyu Rusiyə prezidenti iştirak kardeku istiğbalış karde
İroni Ostoro Anban(Ğalə) tolışə diku kilimi ixracat karde
Çərşənbə, 17 Avqust 2016 14:14

Az.R olimpiya komanda problemon

Az.R olimpiya komanda problemon
Bokuədə bə ironi səfiri nəzə İron Rusiyə və Azərbaycan Respublika 3 tərəfə əlağon barədə