Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Audioə xəbə reportaj
Cümə axşamı, 08 Dekabr 2016 13:36

Paşazodə de İroni səfiri vindemonış karde

Paşazodə de İroni səfiri vindemonış karde
Az.R. prezidenti bə İroni nımoyışqo povilyoni osə ğandey
Mirzə Kuçik Cənqəli de dınyo zolimə ğudrəton mıborizə bardedə be
İxtisadiyə bohranon kənoədə Azərbaycan Respublika devlətə budcə çokonə baxş bedə
Azərbaycan Respublikaədə bə şəhrvandon problemon fik dodə nin
Azərbaycan Respublika Lankon şəhri qıləy qrup mori sultan nomo bə tiyatri Rəşt şəhrədə icra kardən
Beynəlxalğ zəhmət təşkilati 71 məmləkəti əhali firavanəti  dair hisabatdə Azərbaycan Respublika vəziyyət
Azərbaycan Respublikaədə intihari xəto ve be barədə
Mirza Koçək Cənqəli həxədə Masal nomo bə tolışə şəhri cumə imomi sıxanon
Boku tel nımayeşqahədə İlham Əliyevi ironi ğurfəku vindımonış ka
Bokuyədə "Ərbəyini şeri şəv" bərpo be
Az.R hokumət bə beynəlxalğə təşkilatoi məsləhəton əhəmiyyət dodə ni.
Həştpər şəhri İslomi şurə uzv bıə muhəndis Babapur səfə manqi 28-ə ruji matəmə mərosimonədə
AZ.R mıdofiyə vəzərotxonə Ermənıstoni bepilotə təyyorə eğandeyku xəbəş doe
Çərşənbə axşamı, 29 Noyabr 2016 11:28

De Bəsic təşkiloti vositə jimoni məskənon ojbemoni mərosim

De Bəsic təşkiloti vositə jimoni məskənon ojbemoni mərosim
Boku hukumət bə Nardaranı hadisə sorqardımoni mane bı
Boku polisi Nardarani hadisədə şəhid bıə dindaron ğəbon rıjniəşe
Azərbaycan Respublika Huseyniyə zaironku qıləy tolışə dindarə hovə sıxanon ki bə Kərbəlo şə
Məhərrəm və səfərə manqonədə ironi tolışon əzadarəti həxədə tolışə məddah cənab Suleymanpurı sıxanon
Çərşənbə axşamı, 22 Noyabr 2016 14:51

Dərbəndədə iminə kərə "Ərbəyini" nımoyiş bərpo be

Dərbəndədə iminə kərə "Ərbəyini" nımoyiş bərpo be