Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Audioə xəbə reportaj
Həzrət imom Cəfər Sadığ(ə) şəhorədi sorqardımon Əsalem(Əslum) şəhri Xəlif abad diədə
Bazar, 31 iyul 2016 14:36

Az.R-ədə nuni ğeymət boho be

Az.R-ədə nuni ğeymət boho be
Konstitusiya Məhkəmə Prezidenti referendum təşəbbüsış təsdığ karde
Çərşənbə, 27 iyul 2016 14:35

Dini fəalon məhkəmə dəvom kardıedə

Dini fəalon məhkəmə dəvom kardıedə
Masal nomo bə tolışə şəhri tolışə bandonədə surtmə plan icra bəbe
İroni Masal nomo bə tolışə şəhr de Almaniya Berlin şəhri hovəti muğavilə imza bəkay
Masulə(Muslə) nomo bə tolışon turisti iyən tarixiyə di ovonətiyu nəzərdə qətə bə bərnamon
Bazar, 24 iyul 2016 14:34

MTN -i qenerali Xıdoş bə yod varde

MTN -i qenerali Xıdoş bə yod varde
Çe "Nardarani hadisə" məhbuson məhkəmə bino be
Asb tojne varzışədə Masal nomo bə tolışə varzışkaron muvəfəğiyyət
Masal şəhru cumə imom sed Hadi Musəvi: məzlumiku mudafiyə karde şərğ və ğərb zındə ni
İlham Əliyev antidemokratik konstitusion islahat hozo kardedə
İroni Ostoro porti 2 minnə baxş həm hozzı bedə
İroni Tolış şəhrədə hicrət nomo bərnamədə iştirak bıkə ruhaniyon ım şəhri islamiyə təbliğat idarə rəis tolışə ruhani huccətulislam Məlaeki vindımonışon ka
Boku hokumət 3 sore ki minimum məvacibi indeksasiya kardedəni
Qilan ostan əcumlədə tolışə məntəğonədə bırzi deve bino bəy
Tolışon sədo oxonə numrə barədə və ....
Tolışə ğəhrəman Fərdin Məsumi huzurədə Masal şəhri şəhrdari 2 qılə bə pensiya beşə ko əkanku təşəkkur karde mərasim təşkil be
Bə Azərbaycan Respublika zid Sarkisiyani tojə bıhtonon
Ğərəbaği munağişə həl kardeyu Ermənistanı rəsmi şəxson bə muzakiron dəvo doe işarəşon karde