Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Audioə xəbə reportaj
Çərşənbə axşamı, 12 iyul 2016 14:35

Boku hokumət beviza rejimiku boçi tarsedə

Boku hokumət beviza rejimiku boçi tarsedə
Azərbaycan Respublika milli əmniyyəti nakonə vəziri vidio cəm karde və .......
Səhiyyə Vəzarəti bə Milli Onkoloqiya Mərkəzi adres votə tənğidon təkzib kardışe
Azərbaycan Respublika məhkəməonədə bə islamçion zid təziğon dəvom
Az.R səhiyyə və təhsilədə bərbad vəziyyət
Biznesmenon Azərbaycan Respublika tərk kardedən
Azərbaycan Respublika muxalifə partiyon fəal nıbe həxədə
Azərbaycan Respublika rəsmi şəxsi sıxanon diniyə mədrəson soxte barədə
Tolış şəhri islamiyə şura uzv cənab mohəndes Babapurı sıxanon ım şəhrədə rujə idi barədə
Azərbaycan Respublika məşhurə jurnalisti dəstqir karde dəlil hukuməti zıvoniku
Az.R hokuməti repressiya və rışvəxorə siyasət çe Ğərb ictimaiyyəti diğğətədey.
Ğərəbaği munağişə həl kardeyu Almaniya və Rusiyə xarici koon vəziron muzakirə
Bazar, 03 iyul 2016 16:22

Ğudsı beynəlxalğə ruji həxədə

Ğudsı beynəlxalğə ruji həxədə
Ğudsı beynəlxalğə ruji həxədə tolışə sıpi rişi sıxanon
Tolışon ıştə diniyə mərasimon hifz kardə
Ğudsı beynəlxalğə rujədə Ostoro şəhriku hozzı kardə reportaj
Ğudsı beynəlxalğə ruji həxədə Ostoro islamiyə şura rəis tolışə bıvə cənab Səmapurı sıxanon
Taleh Bağırzadə və çəy həmməsləkonşon siyasi məhbus elan karde
De İron İslam Respublika islamiyə məmləkəton əlağon ve kardeyu azəriyə eksperti işarə
Boku və Nato hərbiyə təşkilati həmkarətion həxədə