Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Audioə xəbə reportaj
Çərşənbə axşamı, 22 Noyabr 2016 14:45

Bokuyədə "Ərbəyini şeri şəv" bərpo be

Bokuyədə "Ərbəyini şeri şəv" bərpo be
Çərşənbə axşamı, 22 Noyabr 2016 14:34

Tolışon sədo rujnamə barədə

Tolışon sədo rujnamə barədə
Çərşənbə axşamı, 22 Noyabr 2016 08:37

Azərbaycan Respublika divojon zəminon monopoliston dastədəy

Azərbaycan Respublika divojon zəminon monopoliston dastədəy
Bə azəriyə Huseyniyə zairon ironi sərhəddonədə xıtməton
Ərbəine Huseyni(ə) mərasimədə iştirak kardeyu azəriyə zairon əzəmətinə huzur noyabri 19 minnə ruji bərnamə
Rusiyə iyən Azərbaycan Respublika məmləkətonku 5 həzo nəfər Ərbəine Huseyni(ə) zaironku bə iron daxil bən
Bə Burkinafaso Natiğ Əliyevi səfəri həxədə
Bo Biləsıvoriku dəvardə zayiron istirohət kardeyro palatkəon hozzo kardə bıə
Cümə axşamı, 17 Noyabr 2016 13:56

Ostoro marziku dəvardə kəson

Qiloni ostani polisi rəyis Az. Respublikəku 5000 həzosə vey zayir çı ostoro qomrukiku dəvardə
Cümə axşamı, 17 Noyabr 2016 13:46

Huseyni har zıvon iyən har millətiku bıə aşığon

Huseyni har zıvon iyən har millətiku bıə aşığon. Mərkəzi Asiyəku bə Kərbəlo tərəf şıə royədə
Çərşənbə, 16 Noyabr 2016 14:09

İron və Azərbaycan Respublika həmkarətion

İron və Azərbaycan Respublika həmkarətion
Bə Huseyniyə Ərbəyini xoto A.R. marzədə zayiron izdihom
Bə Ərbəyini xoto Ostoro qomruki ko saati ziyod kardey
İroni Ostoro qomruk bə Ərbəine Huseyni(ə) xariciyə zairon xıdmət kardeyu ıştə fəaliyyəti saatış ve kardə
Bə Ğərəboği İslomiyə rişə rioyət nıkardey dığğət kardey zərurət
Bazar ertəsi, 14 Noyabr 2016 14:17

Azərsun əğılon zəhməti istismar kardedə

Azərsun  əğılon zəhməti istismar kardedə
Bə pensiya beşə tolışə muəllim iyən tolışə nəğlon ənıvışt cənab Beheşti kitob iyən kitob əhandon ruji həxədə qəp jedə
Bə islami zid Bokuədə təziğinə hərəkəton dəvom
Masal və Şandermən tolışə şəhronku Ərbəine Huseyni(ə) karivani hərəkət karde barədə
A.R hərbi ğıvvon hevujə miğyosinə təlimon