Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Audioə xəbə reportaj
İroni Ostoro sərhəddiku Ərbəine Huseyni(ə) mərasimədə iştirak kardeyu xariciyə zairon daxil bedən
Şənbə, 12 Noyabr 2016 14:09

Azərbaycan Respublika bə kar nomə islahat

Azərbaycan Respublika bə kar nomə islahat
Masali şəhri bə Kərbəlo piyodə hərəkət kardə iminə kərvon
Bə İrağ şıə Azəri zayiron Ardəvil şəhrədə bəmandeyn
Bokuyədə Amerkə səfir: Ğərəboği mınoğişə de hərbi ro həll kardey mumkin ni
Ostoro gomruk məntəğəku Ərbəyini xoto bə Kərbəlo şıəkəson dəvom
Rışvə xorəti Azərbaycan Respublika ictimaiyəti yolə dard
Cümə axşamı, 10 Noyabr 2016 13:48

Azərbaycan Respublikaədə rışvəxorəti noxəşəti

Azərbaycan Respublikaədə rışvəxorəti noxəşəti noyabri 8 nə ruji bərnamə
Cümə axşamı, 10 Noyabr 2016 13:09

Azərboyconi "Say" rujnomə nıvıştışe

Azərbaycan Respublika qıləy gəzetonku işğal bə Ğərəboği nomi əvəz kardeyo Ermənestani hərəkəton reaksiyədə ın hərəkətış be nəticə bəyonış ka.
Cümə axşamı, 10 Noyabr 2016 12:57

Azərbaycani Tehronədə bıə səfiri votemonon

Miladi ımsornə sori 9 mangədə İronədə Azərbaycani səfir və Boku ticari həmkarətion ki, 75 faiz inkişafış bə işarəş ka və Bokuədə dekabri oxonə rujonədə ixtisadi mıştərəkə kamisiyə 11 minə iclos …
Bazar ertəsi, 07 Noyabr 2016 10:26

A.R ixtisadi heyət bə Ardəvil səfər bəkay

A.R ixtisadi heyət bə Ardəvil səfər bəkay
Azərbaycan Respublika hukumət ixtisadiyə bohrani nəticədə qonə şərayeti bə milləti qi ovoştınedə
İroni məhsulon bə A.R ixracati 26 faiz ziyod be
İslam peyğəmbər həzrət Muhəmməd(s)  həxədə tolışə rejissor Məcid Məcidi kəşə filmi barədə
Bə Ərbəine Huseyni(ə) matəmə ruji nez beədə bə islamçion zid Boku devləti təziğon ve bə.
İroni tolışə şəhronədə Aban manqi 13 minnə ruji əzəmətinə mitinqon noyabri 3 minnə ruji bərnamə
Bə Nardarani İsalmiçion ələyh Boku dıvləti təziğon
Cümə axşamı, 03 Noyabr 2016 13:04

Nardaranədə anti-terror əməliyyot

Nardaranədə anti-terror əməliyyot
De istikbari milli mıborizə ruji mınosibəti Tolışə tələbəon nımoyiş kardey
Azərbaycan Respublika sənaye muəssisəon tətil be illət