Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Yəmən vəzeyət
Yəmənı Ənsarullah hərəkat Səna ostani şərğ hissə qıləy baxşi bə Səudiyyə Ərəbıstoni muzdoron dast eqıne barədə nəşr bə xəbonış rəd karde.
Səudiyyə Ərəbıstoni bə yəmənı zid həvoiyə hucumon dəvomədə 151 həzi nəfər çı məmləkəti şəhrvandonku yəmənı mərkəz Zəmam ostanədə pənohışon qətə.
Səudiyyə Ərəbıstoni hərbiyə təyyarəon ijən beynəlxalğə ictimaiyyəton tam jeədə yəmənı mıxtəlif məntəğon bombardımon kardən.
Beynəlxalğə ictimaiyyəton tam jeədə bə yəmənı zid Səudiyyə Ərəbıstonı həvoiyə hucumon dəvomış heste.
Çərşənbə axşamı, 20 Dekabr 2016 16:22

De kaset bomba yəmənı bombardımon dəvomış heste.

Səudiyyə Ərəbıstoni hərbiyə təyyarəon ımruj dekabri 20 nə ruji de kaset bomba yəmənı şimal Cof ostanədə Məlahə məntəğə bombardımon kardən.
yəmənı Ənsarullah hərəkati rəsmi şəxsonku qıleni İron İslam Respublika siyasətış bənə yeqanə məmləkət ki Səudiyyə Ərəbıstoni cinayəton vədə yəmənı millətiku mudafiyə kardə şərafətinış zınə.
Yəmənı paytəxt Səna ostanı səhiyyə mərkəz elanış karde dəvardə 21 manqədə bə ım ostani ələyh Səudiyyə Ərəbıstonı hucumon nəticədə 2 həzo 184 nəfər kıştə və yarəjə bən.
Çərşənbə axşamı, 13 Dekabr 2016 11:03

Bə Səudiyyə Ərəbıstoni cinayəton yəmənı cəvob.

Yəmənı hərbiyə ğıvvon artileriya Nəcran məntəğədə bə Səudiyyə Ərəbıstonı Ələş nomo bə hərbiyə mərkəzi hucum kardən.
Dəvardə 25 saatdə Səudiyyə Ərəbıstonı hərbiyə təyyarəon yəmənı paytəxt Səna mıxtəlif məntəğonışon bombardımon kardə.
Bə yəmənı şimal Səudiyyə Ərəbıstoni hucumon nəticədə 4 nəfər kıştə və çandə nəfər yarəjə bedən.
Susyal şəbəkəonədə iyən siyasiyə məsəlonədə bə Səudiyə Ərəbıstoni şəhrvand bə şimal iyən cənub yəmənı baxş bə baxş kardeyu Ərəbon İ bə Əmirəti fitnəqərə planiku xəbəş do.
Yəmənı hərbiyə ğıvvon muvəfəğ bedən Səudiyə Ərəbıstoni Əsirı Rəboə məntəğədə Nəşmə nomo bə hərbiyə mərkəzi bəştə dast qətedən.
Bə yəmənı cənub Təez ostani Muxa şəhri sahil Səudiyə Ərəbıstoni həvoiyə hucumədə Pakistani 6 qılə deyovon kıştə bedən.
Səudi Ərəbıstoni cənub ğərb sərhəddiyə məntəğonədə de təcavuzkarə səudion yəmənı hərbiyə ğıvvon daveədə səudion 4 qılə hərbi bə həlokət rəsedə.
Yəmənı hərbiyə ğıvvon iyən çı məmləkəti milləti tərəfiku təşkil bə ğıvvon cumə ruji Səudi Ərəbıstoni cənub Cizan məntəğədə Əlkras nomo bə hərbiyə mərkəzədə səudion qıləy əskəri de qullə bə həlokət …
Səudi Ərəbıstoni tojə hucumon nəticədə xəyli yəmənıjə şəhrvandonku şəhid və yarəjə bedən.
yəmənı nakonə prezident bə yəmən təcavuz kardeədə İŞİD və Əlğaidəş Ale Səud rejimi şərikış zınə.
Çərşənbə axşamı, 29 Noyabr 2016 10:04

Yəmənı milliyə nicat devləti təşkil doe milliyə nəticə.

Yəmənı inğilabi aliyə şura rəis ım məmləkətədə milliyə nicat devləti təşkil does milliyə nəticəş zınə.
Bə yəmənı ğeyre hərbiyə binaon Səudi Ərəbıstoni tojə təşkil bə həvoiyə hucumədə 19 qılə ğeyre hərbiyə yəmənıjə şəhrvandonku kıştə bedən.
yəmənı Ənsarullah hərəkati sıxanəvot işarəş karde bə yəmənı zid Səudi Ərəbıston təşkil doə hərbiyə hucumədə bəştə hədəfon ərəs ni və bəpe bə ım canq oxo bıdə.
Page 1 of 28