Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar, 18 Dekabr 2016 11:56

Ənsarullah yəmənı vədə ironi siyasətonış şərafətin zınəşe.

Ənsarullah yəmənı vədə ironi siyasətonış şərafətin zınəşe.
yəmənı Ənsarullah hərəkati rəsmi şəxsonku qıleni İron İslam Respublika siyasətış bənə yeqanə məmləkət ki Səudiyyə Ərəbıstoni cinayəton vədə yəmənı millətiku mudafiyə kardə şərafətinış zınə.

yəmənı Ənsarullah hərəkati rəsmi şəxsonku qıleni Əmin Hakim de İSNA aqentəti təşkil do votımonədə elanış karde  çəyu ki beynəlxalğə təşkilaton Amerkə və İnqiltərə tərəfiku bənə zu əvotə tərəfon ərəb iyən islam dınyo ğəsb kardeyu icod bən  fəğıronku mudafiyə nıkardə holətədə bə ərəbiyə sərzəminon istimarqəron daxil kardeyu fəaliyyət kardən.

yəmənı Ənsarullah hərəkati uzv zəifonku mudafiyə karde xoto bə islamiyə omməti vəhdət işarəş karde və votışe:bə beynəlxalğə təşkilaton peştpur be şəytoni vədə təslim be mənoədəy.

Şərh yaz


Məxfi kod
Yenilə