Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Yəmən vəzeyət
Yəmənı Ənsarullah hərəkati rəhbəri votışe:çı məmləkəti cəmaət intizarışon nıbı səudion jıqo vəhşiyə hərəkəton və əməlon nışon bıdən. Bə Təsnim aqentəti xəbon əsosi Əbdul məlik Əlhosi de yəmənı Muğarebat Siyasiyyə nomo …
Bə Yəmən Səudi Ərəbestanı hucumon nəticədə mandə bə kaset bomba tıpe nəticədə 16 nəfər kıştə bedən. Bə Press TV xəbon əsosi Səudi Ərəbestanı hərbiyə təyyarəon hucumədə bə qıləy maşini ki …
Bə yəmənı mıxtəlif məntəğon ale səud rejimi hucumon həmçinan dəvomış heste. Bə Yəmənı Əlməsirə TV elanon əsosi Səudi Ərəbestanı təyyaron zinə hucumonədə bə yəmənı paytəxt Səna şəhri şimal Zəhban nomo …
Yəmənı Ənsarullah heyət zinə şanqo de irağıjə rəsmi şəxson vindımon kardeyu bə ım məmləkəti paytəxt Bəğdad daxil bein. Fars aqenti bə Əlməsirə nəğlon əsosi elanış karde yəmənı Ənsarullah heyət de …
Yəmənı Ənsarullah hərəkati yəmənı problemon həl kardeyu de Amerkə xarici koon vəziri plan muxalifətış karde. Bə Press TV xəbon əsosi yəmənı Ənsarullah hərəkati sıxanəvoti Muhəmməd Əbdussəlam yəmənı problemon həl kardeyu …
De Səudi Ərəbestani əmri əsos koalisiya ğıvvon yəmənı Təez Sədə iyən Səna ostanonışon mombardımon karde ki nəticədə xəyli ğeyre hərbi kıştə bedə. Nə Əlməyadin xəbəriyə kanali elanon əsosi koalisiya ğıvvon …
Yəmənı turizm vəzorətxonə bə ım məmləkəti şimal Sədə tarixiyə məçit Səudi Ərəbestanı hərbiyə təyyaron hucumış məhkum karde. Bə Əlməsirə TV kanali elanon əsosi yəmənı turizm vəzorətxonə qıləy bəyonotdə həzrət Şuəyb(ə) …
Bə yəmənı mıxtəlif məntəğon Səudi Ərəbestanı hərbiyə təyyaron hucumədə xəyli yəmənıjə şəhrvandonku kıştə və yarəjə bedən. Bə yəmənı Əlməsirə TV kanali elanon əsosi Səudi Ərəbestanı hərbiyə təyyaron ımruj sıb yəmənı …
Yəmənı Ənsarullah hərəkati siyasiyə şura uzv bə yəmənı milləti zid Səudi Ərəbestanı hucumonku ğərbion tərəfdarətiş məhkum karde. Nəsrəddin Amer  de Rusiyə sputnik aqentəti təşkil doə mısohibədə elanış karde ğərbion Səudi …
Yəmənı hərbiyə ğıvvon iyən çı məmləkəti milləti tərəfiku təşkil bə komitə uzvon dastədə Səudi Ərəbestanı qıləy vertəliyot bə zəmin eğandə bəy. Bə Əlminar TV kanali zinə xəbon əsosi bə Səudi …
Bazar ertəsi, 22 Avqust 2016 13:09

Səudi Ərəbestanı 2 qılə hərbi kıştə bedən

Yəmənı hərbiyə ğıvvon iyən çı məmləkəti milləti tərəfiku təşkil bə komitə uzvon zinə şanqo təşkil doə əməliyatdə Səudi Ərəbestanı cənub ğərb hissədə Səudi Ərəbestanı 2 qılə hərbi kıştedən. İRNA bə …
Səudi Ərəbestan bə yəmənı paytəxt Səna şəhri qıləy məntəğə de kimiyaviyə qulləndə hucumış kardə. Bə yəmənı Xəbər nomo məlumat ərosnə mərkəzi elanon əsosi təcavurkarə səudion şanbə şəvi bə Səna ostani …
Be marzə həkimon təşkilati sıxanəvot elanış karde Səusi Ərəbestan çı ğəsto bə  yəmənı noxəşxonəon iyən ğeyre hərbiyə vıron hucum kardə. Be marzə həkimon təşkilati sıxanəvot elanış karde dəvardə 8 manqədə …
Bə yəmənı zid Səudi Ərəbestanı həvoiyə hucumonədə xəyli yəmənıjə şəhrvanonku ğətleam bən. Bə Əlaləm TV kanali xəbon əsosi Səudi Ərəbestanı hərbiyə təyyaron zinə şanqo yəmənı şimal Əlcuf ostani Əlmətmə məntəğəon …
Dəvardə 24 saatdə Səudi Ərəbestanı hərbiyə təyyaron yəmənı şimal ğərb Sədə ostanışon 50 kərə bombardımonışon kardə. Bə Əlməsirə xəbəriyə mərkəzi elanon əsosi Səudi Ərəbestanı hərbiyə təyyaron ıştə tojə hucumonədə zinə …
Səudi Ərəbestanı daxili koon vəzorətxonə Nəcran məntəğədə qıniyə bə rəketi nəticədə səudion 7 qılə hərbiyə ğıvvə kıştə beku xəbəş doə. Əlmənar nəğliku bə Fars aqenti xəbon əsosi yəmənı hərbiyə ğıvvədə …
Səudi Ərəbestanı təcavuzkarə hərbiyə təyyarəon zinə şanqo və ımruj sıb çandəkərə bə yəmənı məmləkəti Səna Sədə Həccə Əlcuf ostanon  hucumışon kardə. Bə Əlməsirə TV kanali elanon əsosi bə yəmənı mıxtəlif …
Yəmənı Mareb ostanədə 100 nəfərisə ve səudiyə təcavuzkaronku kıştə və yarəjə bən. Bə Əlməsirə kanali ımrujnə xəbon əsosi de Ale Səud rejimi  təcavuzkaron yəmənı Ənsarullah ğıvvon daveədə Səudi Ərəbestanı 32 …
Yəmənı Ənsarullah sıxanəvot Səna heyəti vədə səudion mane təşkil kardeşon əğlımandə hərəkətonku bə kənoş zınə. Bə Əlməsirə kanali elanon əsosi yəmənı Ənsarullah sıxanəvot Muhəmməd Əbdulsəlam zinə səudion mane təşkil kardeku …
Səudi Ərəbestanı təcavuzon nəticədə milyardon dollar bə yəmənı neft şirkəton ziyan qıniyə. Bə yəmənı rəsmiyə aqentəti elanon əsosi yəmənı neft şirkət ımruj elanış karde bə yəmənı zid Səudi Ərəbestanı 1sor …