Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Yəmən vəzeyət
Ale Səud rejim  həmçenan bə yəmənı ğeyre hərbiyon ıştə hucumon dəvom dodə. Səudiyə hərbiyə təyyaron  həmçinin və yəmənı Sədə nomo bə ostani Əlsəfra məntəğə hərbiyə mərkəzi həm hucum kardən. Cizan …
Yəmənı hərbiyə ğıvvon Səudi Ərəbestanı cənub hissədə bə Səudiyə hərbiyə ğıvvon cəm bə vırə hucum kardən. Bə Əlməsirə xəbəriyə kanali elanon əsosi  yəmənı hərbiyə ğıvvon iyən çı məmləkəti milləti tərəfiku …
Yəmənı cənubdə bomba tıpe nəticədə 4 nəfər kıştə və yarəjə bedən. Bə Əlməsirə xəbəriyə mərkəzi elanon əsosi zinə şanqo yəmənı cənub Şəbuh ostani qıləy şəhrədə bomba tıpe nəticədə 2 nəfər …
Kuveytdə yəmənı sulh muzakiron məğlub beədə Səudi Ərəbestanı hərbiyə təyyaron zinə bə yəmənı mıxtəlif məntəğon hucumışon karde. Sulh muzakiron yəmənı bə kəno şə prezident Əbde Rəbbe Mənsor Hadi heyət ki …
Yəmənı siyasiyə aliyə şura ıştə fəaliyyəton bino kardeədə Səudi Ərəbestani hərbiyə təyyaron yəmənı mıxtəlif məntəğonışon bombardımon karde. Ənsarullah hərəkat yəmənı milliyə kanqıresi partiya və çəvon həmpeymanon zinə yəmənı paytəxt Səna …
Yəmənı Ənsarullah siyasiyə şura uzv yəmənədə həmmə partiyaon iyən siyasiyə qrupon iştirak kardeədə devləti təşkil doe barədə işarəş karde. Bə yəmənı Əlməsirə TV kanali ımrujnə elanon əsosi yəmənı Ənsarullah siyasiyə …
Səudi Ərəbestanı hərbiyə təyyaron yəmənı məmləkəti mıxtəlif məntəğonışon bombardımon kardə. Bə Əlaləm xəbəriyə kanali elanon əsosi Səudi Ərəbestani hərbiyə təyyaron yəmənı sərhəddiyə məntəğonədə məxsusən Əlrəboə şəhri bombardımon kardən. Ale səud …
Yəmənı hərbiyə ğıvvon iyən çı məmləkəti milləti tərəfiku təşkil bə komitəon muvəfəğ bin qıləy hərbiyə əməliyatdə Səudi Ərəbestanı təcavuzkaron 29 qılə tanki iyən hərbiyə maşini arəko bıbən. Bə Əlminar kanali …
Yəmənı milliyə heyət Kuveytı sulh muzakironədə  yəmənı bohranon həl kardeyu qıləy  siyasiyə bə kar omə ro məsləhət doeşon tələb karde. Bə Ələhd nomo xəbəriyə mərkəzi elanon əsosi yəmənı milliyə heyət …
Yəmənı məmləkəti vəğf vəzorətxonə elanış karde Səudi Ərəbestan  iyandı bə domo 2 minnə sore ki yəmənıjə hocion roədə mane bino kardə. Bə Əlyəmən Əlyom xəbəriyə mərkəzi elanon əsosi bə Səudi …
Səudiyə ğıvvon əməliyat yəmənıjə ğıvvon dastiku Nəcranı ətrofədə bə məntəğon təsərruf kardeyu bə nəticə nırəsə. Bə Əlaləm TV kanali elanon əsosi yəmənı hərbiyə ğıvvon iyən çı məmləkəti milləti tərəfiku təşkil …
Səudi Ərəbestan tojədən otəş basti ləğv kardeədə yəmənı bəzi məntəğon bombardımon kardə. Bə Əlməyadin xəbəriyə kanali elanon əsosi Səudi Ərəbestanı təyyaron zinə otəşbasti ləğv kardeədə və bə Yəmən təcavuz kardeədə …
Əlğaidə terroristiyə qrup yəmənı məmləkətdə tarixiyə əsəron arəku bardedə. Bə İRNA xəbon əsosi bə Səudi Ərəbestan vabəstə bə terroristiyə qrup Əlğaidə  şeyx Əbdul Hadi Əlsudi ğəvi qınbəzi ki 8 əsrisə …
Yəmənı Ənsarullah hərəkət de ım məmləkəti milli kanqıresi partiya  Yəmənı idarə kardeyu siyasi aliyə şura təşkil doeyu bə təvafuğ rəsin. Bə Əlməyadin TV xəbon əsosi Yəmənı Ənsarullah hərəkati və yəmənı …
Yəmənı məmləkətdə bə təcavuzi zid siyasiyə təşkilaton iyən partiyaon nomo bə cəmiyyət  Əlsərari nomo bə şiə ənıştə diədə ale səud rejimi cinayətonışon məhkum karde. Bə Əlaləm kanali elanon əsosi ım …
Yəmənı paytəxt Səna şəhri qıləy məçitdə bomba tıpe nəticədə 16 nəfər kıştə və yarəjə bedən. Bə İRNA xəbon əsosi zinə şanqo  yəmənı paytəxt Sənhan nomo bə məntəğə Sərvah məçitdə qıləy …
Bə Əlməsirə xəbəriyə kanali elanon əsosi bə yəmənı zid de səudi Ərəbestani rəhbərəti təşkil bə koalisiya ğıvvon qıləy hərbiyə vertəliyot yəmənı mərkəz Mareb və Cuf ostanon miyonədə bə zəmin eqıniyə. …
Səudi Ərəbestanı hərbiyə təyyaron dəvardə saatonədə 16 kərə bə yəmənı mıxtəlif ostanon hucum kardən. Bə yəmənı Səba nomo rəsmiyə aqentəti xəbon əsosi Səudi Ərəbestani hərbiyə təyyaron zinə 3 kərə həccə …
Səudi Ərəbestani hərbiyə təyyaron beynəlxalğə ictimaiyyəton tam jə holətədə ijən yəmənı məmləkəti mıxtəlif vıronışon bombardımon karde. Bə yəmənı Əlməsirə TV kanali elanon əsosi Səudi Ərəbestani təcavuz bıkə təyyaron yəmənı cənub …
Səudi Ərəbestanı hərbiyə təyyaron yəmənı məmləkətdə bə otəş basti komitə mərkəzi hucumışon karde. Bə Əlaləm xəbəriyə kanali elanon əsosi Səudi Ərəbestani hərbiyə təyyaron zinə  bə yəmənı Sədə nomo bə ostani …