Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Yəmən vəzeyət
Bə yəmənı şimal Səudi Ərəbestani hərbiyə təyyaron hucumədə çandə qılə ğeyre hərbi kıştə və yarəjə bedən. Bə Əlaləm TV kanali elanon əsosi bə yəmənı Cuf nomo şimaliyə ostani Əlmətmə şəhri …
Səudi Ərəbestani hərbiyə təyyaron yəmənı məmləkətdə qandım iyən xurəki həml bıkə kamazonışon bombardımon karde. Bə Əlməsirə kanali elanon əsosi ım təşkil bə hucumədə 2 qılə yəmənıj kıştə və 4 nəfər …
Yəmənı hərbiyə ğıvvon çı məmləkəti şimal hissədə təşkil doə tojə əməliyatdə çandəqılə təcavuzkari bə həlokət rosnedə. Bə Əlməsirə xəbəriyə mərkəzi elanon əsosi  yəmənı şimal hissədə bə Əbde Rəbbe Mənsor Hadi …
Bə yəmənı cənub Səudi Ərəbestanı həvoiyə hucumon nəticədə xəyli ğeyre hərbionku kıştə və yarəjə bedən. Bə yəmənı Səba nomo rəsmiyə aqentəti elanon əsosi Səudi Ərəbestani hərbiyə təyyaron ımruj sıb  bə …
Yəmənıjə ğıvvon Səudi Ərəbestanı həvo iyən zəminiyə təcavuzkarə hərəkəton cəvobədə bə Səudi Ərəbestanı  hərbiyə ğıvvon cəm bə vırə hucum kardən. Bə yəmənı Əlməsirə xəbəriyə kanali elanon əsos yəmənıjə ğıvvon zinə …
Kuveytı məmləkəti xarici koon vəziri muavin yəmənıjə qrupon miyonədə sulh muzakiron tojə devrə nəticon barədə ommidvar mande. Bə İRNA xəbon əsosi Xalid Suleyman Əlcarullah de Kuveyt devləti aqentəti təşkil doə …
Yəmənı məmləkətdə bə xəbəriyə mərkəzon  yəmənı məmləkətdə bə Səudi Ərəbestani vabəstə bə cinayətkaron dəstqir beku xəbəşon do. Bə yəmənı Əlməsirə TV ımrujnə xəbon əsosi qıləy təşkil bə əməliyyatdə bə Səudi …
Səudi Ərəbestani cinayətkarə ğıvvon bə yəmənı mıxtəlif məntəğon hucumışon karde. Bə Əlməsirə TV kanali ımrujnə xəbon əsosi təcavuzkarə səudion bə yəmənı cənub Təez şəhri Əlvazeiyyə hucum kardən. Həminə xəbəriyə mərkəz …
Yəmənı hərbiyə ğıvvon əməliyyat ım məmləkəti cənubdə bə Səudi Ərəbestanı çan qılə təcavuzkari həlokət bois be. Bə yəmənı Əlməsirə xəbəriyə kanali elanon əsosi  yəmənı hərbiyə ğıvvon iyən çı məmləkəti milləti …
Səudi Ərəbestani təcavuzkarə təyyaron ijən bə yəmənı mıxtəlif məntəğon hucumışon karde. Bə yəmənı Əlməsirə TV elanon əsosi Səudi Ərəbestani təcavuzkarə təyyaron ımruj sıb Sədə ostan və yəmənı şimal Əlcuf ostanon …
Bə yəmənı məmləkəti mərkəz Səudi Ərəbestanı həvoiyə hucumon nəticədə 6 nəfər kıştə bedən. Bə Əlməsirə xəbəriyə mərkəzi elanon əsosi zinə bə yəmənı mərkəz Mareb ostan Səudi Ərəbestani hərbiyə təyyaron hucumədə …
Səudi Ərəbestani cinayətkaron bə yəmənı zid ıştə hucumon dəvom dodən. Səba nomo bə yəmənı rəsmiyə aqentəti elanon əsosi Səudi Ərəbestani cinayətkaron zinə şanqo  de rəketi bə yəmənı mərkəz Mareb ostani …
Rujə idi əyyamədə bə yəmənı zid Səudi Ərəbestani hərbiyə təyyaron hucumonədə 7 nəfər kıştə və 13 nəfər həm yarəjə bedən. Bə Əlməsirə TV zinə xəbon əsosi  Mareb ostanədə bə yəmənı …
Yəmənı Ənsarullah nomo hərəkati ali rəsmi şəxs Əbdulməlik Bədrəddin Əlhosi votışe:İrağ və Səudi Ərəbestanədə tojə tıpımonon terarizmi ciddiyə xətoonku qıləy xəbərdarətı bı. əv məntəğə bəzi məmləkətinku ki terroristiyə qrupon bino …
Yəmənı ənsarullah hərəkati sıxanəvot Səudi Ərəbestanış Əlğaidə və İŞİD terroristiyə qrupi tərəfdarış zınə. Muhəmməd Əbdussəlam zinə şanqo de Əlməsirə TV  təşkil doə votımonədə Ərəbestanı Ğətif və Mədinə şəhrədə  terroristiyə hərəkəton …
Bə yəmənı zid Səudi Ərəbestani hucumon həmçinan dəvomış heste. Bə yəmənı Səba nomo rəsmiyə aqenti xəbon əsosi Səudi Ərəbestani cinayətkaron Əlcuf ostani Əlməton şəhri bombardımon kardeədə 3 qılə yəmənıjə hırdəni …
Səudi Ərəbestani hərbiyə təyyaron yəmənı mıxtəlif şəhron ğeyre hərbiyə vıronışon bombardımon karde. Bə yəmənı Əlməsirə TV kanali elanon əsosi Səudi Ərəbestani hərbiyə təyyaron iyən cəsusiyə təyyaron  bə yəmənı məzlumə milləti …
De Səudi Ərəbestani rəhbərəti təşkil bə koalisiya ğıvvon həmçinan bə yəmənı mıxtəlif vıron hucum kardən. Bə Əlməsirə TV ımrujnə elanon əsosi təcavuzkaron bə Əlcof ostan hucum kardən. Cinayətkaron həmçinin yəmənı …
Bə yəmənı cənub  Səudi Ərəbestani təcavuzkarə təyyaron hucumədə qıləy ailə 7 qılə uzv əcumlədə 2qılə hırdən və 2qılə jen kıştə bedən. Bə Fransə aqenti xəbəron əsosi  bə Yəmənı cənub Təezı …
Bə yəmənı zis Səudi Ərəbestanı hərbiyə təyyaron hucumon nəticədə xəylion kıştə və yarəjə bedən. Bə yəmənı Əlməsirə TV elanon əsosi Səudi Ərəbestanı hərbiyə təyyaron ımruj sıb yəmənı cənub Təez ostanədə …