Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Yəmən vəzeyət
Kuveytı məmləkətdə Yəmənı sulh muzakiron dəvom pəydo kardə holətədə bə ım məmləkəti mıxtəlif vıron Ale Səud iyən bə ale səud rejimi vabəstə bə ğıvvon Hucumon dəvomış heste. Səba nomo bə …
Yəmənı milləy kanqıresi partiya rəis votışe: bə Yəmən Səudi Ərəbestani hucum Vəhabi-Terroristiyə təcavuzqərətiy. Bə Livani Əlməyadin TV ımrujnə elanon əsosi Yəmənı milliyə kanqıresi partiya rəis Əli Əbdullah Saleh  təcavuzkaronku piyəşe …
Yəmənıjə hırdənon  hırdən əkıştə məmləkəton siyahiku Səudi Ərəbestani nomi mole(pok karde) ım rejimi cinayətonədə İ bə milləton təşkilati şərik zınəşone.  Bə Yəmənı Əlməsirə TV xəbon əsosi  Təez ostani hırdənon iyən …
Yəmənı məmləkətdə Ənsarullah hərəkati rəhbər yəmənı məmləkəti həxədə təşkil doə hərəkəton nəticə barədə bə Səudi Ərəbestan xəbərdarətiş do. Bə Əlməsirə xəbəriyə mərkəzi elanon əsosi Əbdulməlik Bədrəddin Əlhusi zinə votışe:Ənsarullah muzakirə …
Yəmənı məmləkəti koonədə İ bə milləton təşkilati rəisi nomayəndə yəmənı problemon həl kardeyu Kuveytı sulh muzakiron zəifə hərəkətonku xəbəş do. Bə Əlaləm TV kanali zinə şanqonə xəbon əsosi İsmail Vələd …
Bə yəmənı cənub Ləhec ostan Səudi Ərəbestani həvoiyə hucumonədə 15 qılə yəmənıjə şəhrvandonku kıştə bedən. Bə Əlməsirə xəbəriyə kanali elanon əsosi  Səudi Ərəbestani təcavuzkarə təyyaron bə Əlkəbeyn nomo bə məntəğə …
Yəmənı bə kəno noə bə prezidenti  əmri jiyədə bə cinayətkaron bə yəmənı şimal və cənub hucumışon karde. Bə Əlməsirə TV kanali elanon əsosi   Əbdr Rəbbe Mənsur Hadi əmri jiyədə bə …
bə yəmənı ƏlməsirəTV xəbon əsosi  bə Yəməni zid Səudi Ərəbestani cinayəton dəvomış heste. əvon ıştə cinayəti dəvomədə bə ım məmləkəti şimal hucum kardən.
Yəmənıjə hırdənon iyən tojə perəsə cıvonon Səudi Ərəbestaniku İ bə milləton tərəfdarəti kardeşon məhkum karde. Bə pres TV xəbon əsosi yəmənıjə hırdəniyon iyən tojə perəsə cıvonon zinə yəmənı paytəxt Səna …
Yəmənı Ənsarullah hərəkati muzakirə bıkə heyəti rəis çı məmləkəti  milləti əsosə tələbon təmin kardeş sulh muzakironədə təvafuğ karde əsosə şərtış zınə.  Bə Fars aqenti xəbon əsosi Muhəmməd Əbdulsəlam sulh muzakironədə …
Səudiyə deşmenon iyən təcavuzkaron hucumədə bə Yəmənı mıxtəlif məntəğon yəmənıjə ğıvvon zumandə cəvobədə bərobər bedə. Bə Əlaləm TV xəbon əsosi yəmənıjə ğıvvon daveədə de təcavuzkarə Səudion nukəon çandəqılə təcavuzkaronku bə …
İRNA aqenti bə Əlməsirə xəbəriyə mərkəzi nəğli əsos elanış karde zinə yəmənıjə hırdənon yəmənı paytəxt Səna şəhrədə İ bə milləton təşkilati bina vədə cəm bin vəqıləy simvolinə hərəkətdə ıştə cifi …
Yəmənı hərbiyə ğıvvon iyən çı məmləkəti milləti tərəfiku təşkil bə ğıvvon ım məmləkəti cənub ğərb Təez şəhrədə Səudi Ərəbestani rəhbərətiədə təşkil bə koalisiya ğıvvon hucumi naşon qəte. Bə Livani Ələhd …
Yəmənı hərbiyə ğıvvon iyən çı məmləkəti milləti tərəfiku təşkil bə ğıvvon bə ım məmləkəti mıxtəlif vıron Səudi Ərəbestanı zəmini iyən həvoiyə hucumon cəvobi dobən. Bə Əlaləm TV kanali elanon əsosi …
Yəmən məmləkəti hərbiyə ğıvvon daveədə de yəmənı bə kəno mandə bə prezident Əbde Mənsur Hadi tərəfdaron bə Mənsur Hadi tərəfdaron xəyli uzvon kıştə be bois be. Bə Əlməyadin TV xəbon …
Kuveyti muzakironədə yəmənı milliyə heyət  yəmənı problemon həl kardeyu  təşkil bə muzakironədə bə Riyaz heyəti vaxt tələf karde etirazış ka. Huveytı muzakironədə yəmənı milliyə heyət həmçinin təciliyə holətədə yəmənı ixtisadiyə …
İ bə milləton təşkilati rəis insonə həxon ləğv kardə kəson siyahiku Səudi Ərəbestan iyən çəy şərikon nomi moleədə Yəmən məmləkətdə Ale Səud rejimi təşkil doə cinayətonədə həmkarəti kardə. Siyasətr Ruz …
Beynəlxalğə təşkilaton və orqanon xəbəron nışon dodən yəmənı məmləkətdə Səudi Ərəbestan rejimi cinayəton məxsosən bə hırdəniyon və ğeyre hərbiyon zid dəvomış heste. Siyasəte Ruz nomo Tehronədə çap bə rujnamə ımrujnə …
Bə Yəmən məmləkəti  ğeyre hərbiyə binaon zid Səudi Ərəbestani həvoiyə hucumon həmçinan dəvomış heste.  Bə Əlməsirə TV xəbon əsosi bə Yəmənı cənub Təez ostani Əlhuban məntəğə Səudi Ərəbestani cinayətkaron hucumədə  …
İ bə milləton təşkilat beynəlxalğə maliyə muəssisəonku komıkış piyə ta Yəmən məmləkəıti nicat bıdən və ixtisadi cəhətdə ım məmləkəti vılo be vəy bıqəton. Yəmənı məmləkətdə bə İ bə milləton təşkilati …