Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Yəmən vəzeyət
Bə Yəmənı zid Səudi Ərəbestanı rəhbərətiədə təşkil bə koalisiya ğıvvon hucumon dəvom pəydo karde məhkum karde xoto yəmənıjə həkimon etirazinə hərəkətışon təşkil do. Bə Əlaləm xəbəriyə mərkəzi elanon əsosi Səna …
Yəmənı məmləkəti koonədə İ bə milləton təşkilati məxsosə nomayəndə çı məmləkəti problemon həl kardeyu bə Yəmənı siyasiyə qrupon təvafuği işarəş karde. Bə Anatoli aqentəti elanon əsosi İsmail Vələd Əlşeyx Əhməd …
Kuveytı sulh muzakironədə Yəmənı milliyə heyəti uzvi votışe:Səudi Ərəbestan iyən çəvon əmri jiyədə bə cinayətkarontərəfiku hucumon ve be iyən oşətbasti ləğv karde bə Yəmənı muzakirə bıkə heyəti zidtəziğon ve karde …
Yəmənı milləti tərəfiku Ənsarullah nomo bə hərəkət bə Yəmənı zid Səudi Ərəbestani hucumon nəticəş virani zınəşe. Muhəmməd Əli Əlhosi votışe:Amerkə tərəfdarətiədə bə Yəmənı zid Səudi Ərəbestani hucumon nəticə çı məmləkəti …
Bə Yəmənı cənub Ləhec ostan Səudi Ərəbestani hərbiyə təyyaron hucumədə qıləy ailə 12 qılə uzv kıştə bedən. Səudi Ərəbestani hərbiyə təyyaron zinə həm bə Əlcuf iyən Mareb ostanon bəzi baxşon …
Yəmənı Ənsarullah siyasiyə şura rəis votışe:Səudi Ərəbestan və çəvon odəmon Yəmənı məmləkətdə ixtisadiyə təziğon ve karde domoədən. Bə Əlməsirə TV xəbon əsosi Saleh Əlsəmad votışe:Yəmənı məmləkətdə Səudi Ərəbestani təcavuzkaron məğlub …
  Bə Yəmənı cənub Təez şəhri Səudi Ərəbestani təcavuzkaron hucumədə qıləy məçit ziyan vindedə.  Bə Əlməsirə xəbəriyə mərkəzi elanon əsosi Səudi Ərəbestani təcavurkaron zinə bə Təez şəhri Ğubbətul Mutəvəkkil nomo …
Bə yəmənı mıxtəlif məntəğon Səudi Ərəbestani təcavuzkaron hucum həmçinan dəvomış heste. Bə Əlməsirə TV kanali elanon əsosi Səudi Ərəbestani hərbiyə təyyaron zinə şanqo Təez ostani  Vazeiyyə şəhri Medrəb məntəğədə bə …
Səudi Ərəbestani tərəfiku bə Yəmən məmləkəti mıxtəlif məntəğon zid hucumon dəvomış heste. Bə Əlməyadin TV kanali elanon əsosi yəmənı şimal Sədə ostani Səhar və Zəhyan şəhron səudi Ərəbestani hərbiyə təyyaron …
Yəmənı milliyə heyəti uzvi votışe:Səudi Ərəbestan bə yəmənı zid ixtisadiyə canqış təşkil kardə. Bə İRNA xəbon əsosi Həmid Rezğ  votışe:təcavuzkarə səudiyon yəmənı məmləkətdə hərbi iyən siyasiyə məğlubiyətion bəpeştə çı məmləkəti …
Yəmənı alimon iclos  Səna şəhrədə təşkil be. Yəmənı əraziədə de Amerkə hucum və işğalqərəti mubarizə karde diniyə vəzifə Çı təşkil bə iclosi onvane. Bə Əlməsirə TV kanali elanon əsosi ım …
Bə yəmənı kəno mandə bə prezidenti vabəstə bə cinayətkaronku qıləy yolə qrup bə ım məmləkəti mərkəz Mareb ostan daxil bə. 1000 nəfər  de 372qılə hərbiyə maşin iyən tank Səudi Ərəbestani …
Etemad nomo tehronədə çap bə rujnamə nıvıştışe yəmənı məmləkətdə Səudi Ərəbestanı problem bino bıkə hərəkəton və cinayəton məğlub be bəpeştə və yəmənı sulh muzakiron təşkil beədə ısət Səudi Ərəbestan bə …
Bə Əlaləm TV kanali elanon əsosiyəmənı şimal ğərb Emran ostanədə de Səudi Ərəbestani rəhbərəti təşkil bə ərəbə koalisiya ğıvvon hucumi 2qılə yəmənıj kıştə və 9 nəfər həm yarəjə bedən.  
Bə Fars aqenti elanon əsosi yəmənı cənub hissədə Əlməkla məntəğədə bə yəmənı kəno mandə bə prezidenti tərəfdaron hucum bedə . Əbde Rəbbe Mənsor Hadi ğıvvon roədə no bə bomba tıpeədə …
Yəmənı məmləkətiku 2 milyonisə ve Səudi Ərəbestani təşkil doə hucumon xoto məcbur mandən ıştə kəon tərk bıkən. Səna avərəonku qıleni bə Əlaləm kanali votışe:2 milyono 640000 həzo nəfər yəmənıjə şəhrvand …
Bə yəmənı şimal şərğ Omran ostan Səudi Ərəbestani hərbiyə təyyaron hucumədə 13 qılə yəmənıjə şəhrvand kıştə bedən. Bə Əlməsirə xəbəriyə kanali elanon əsosi  Səudi Ərəbestani hərbiyə təyyaron zinə hucumədə bə …
Yəmən məmləkəti alimon ittifağ Amerkə hərəkəton vədə cəmaəti huşin beş tələb kardə. Bə Yəmən Əlməsirə nomo TV kanali elanon əsosi yəmənı alimon ittifağ qıləy bəyonotədə ım məmləkəti millətiku tələbış kardə …
Yəmənı milləti tərəfiku Ənsarullah nomo bə hərəkət bə Yəmən amerkəvıjə hərbiyə ğıvvon daxil beşon məhkum karde. Bə Əlaləm xəbəriyə mərkəzi elanon əsosi yəmənı Ənsarullah hərəkəti siyasiyə şura rəis Saleh Əlsəmad …
Yəmənı mərkəzəfə tıpımon bə 20 nəfəri kışte və yarəjə be bois bedə. Mareb vojorədə noə bomba tıpne bə 7 nəfəri kışte və 15 nəfərisən ve yarəjə bən.