Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Yəmən vəzeyət
Səudiyə təcavuzkaron hərbiyə təyyarəon ijən bə yəmənı mıxtəlif məntəğon hucumışon karde.
Yəmənıjə həkimon ijən bə yəmənı milləti zid Səudi Ərəbıstoni hucumon vəy qəteyu beynəlxalğə ictimaiyyətonku koməkış tələb karde.
yəmənı inğilabi aliyə komitə rəisi votışe: bə yəmənı zid təcavozon iyən muhasirə vəy ğəteku kəno otəşbast bə nəticə ərəs ni.
Yəmənı silahlinə ğıvvon sıxanəvot Səudi Ərəbıstani təcavuzkarə təyyarəon tərəfiku 114 kərə yəmənı mıxtəlif məntəğonədə otəşbasti ləğv beku xəbəş doə.
Bə Səudion cinayəton cəvob doe xoto Yəmənı hərbiyə ğıvvon çı məmləkəti mıxtəlif vıronədə 3 qılə hərbi kıştən.
Yəmənı Təez ostanədə bə qıləy vıjorədə qullə ğande bə 47 nəfəri kışte və yarəjə be bois bedə.
Yəmənı hərbiyə ğıvvon hucumədə bə Səudi Ərəbıstoni təcavuzkaron tərəfi çandə nəfər bəvonku bə həlokət rosnedən.
Amerkə xarici koon vəzir Con Kerri yəmənı Ənsarullah hərəkat və Səudi Ərəbıstoni miyonədə canqi bə oxo rosneyu otəşbasti təşkil kardeku xəbəş do.
Çərşənbə axşamı, 15 Noyabr 2016 09:06

Bə yəmənı zid Səudi Ərəbıstoni cinayəton dəvom

Bə yəmənı Eb ostani Səudi Ərəbıstoni hərbiyə təyyarəon hucumədə çandə qılə ğeyre hərbi kıştə bedən.
Bə yəmənı şimal ğərb Sədə ostanı Bağım nomo bə məntəğə Səudi Ərəbıstoni hərbiyə ğıvvon həvoiyə hucumədə 22 qılə ğeyre hərbi kıştə bedən.
yəmənı hərbiyə ğıvvon iyən çı məmləkəti milləti tərəfiku təşkil bə ğıvvon hucumədə bə Səudi Ərəbıstoni hərbion cəm bə vırə ım məmləkəti cənub hissədə xəyli səudiyə hərbionku kıştə bedən.
Canqi vəy qəteyu yəmənı koonədə İ bə milləton təşkilati məxsusə nomayəndə işarəon kənoədə çı məmləkəti mıxtəlif vıron təcavuzkarə səudion hərbiyə təyyarəon otəşi jiyədən.
Bə Səudi Ərəbıstoni hucumon yəmənıjə ğıvvon cəvob
Bə yəmənı zid Səudi Ərəbestanı hucumon dəvom
Cümə axşamı, 10 Noyabr 2016 08:56

Bə yəmənı zid Səudi Ərəbestanı hucumon dəvom

Səudi Ərəbestan həmçinan bə yəmənı mıxtəlif şəhron hucum kardə.
Yəmənı hərbiyə ğıvvon iyən çı məmləkəti milləti tərəfiku bə Səudi Ərəbestanı hərbiyə ğıvvon tərəfi ki Əsir və Cizan ostanonədə təşkil bə Səudi Ərəbestanı çandə qılə hərbionku kıştə bedən.
Çərşənbə axşamı, 08 Noyabr 2016 15:11

De kaset bomba bə yəmənı zid Səudi Ərəbestanı hucumon

Təcavuzkarə səudion ım məmləkəti cənub hissədə yəmənı çandə qılə hərbiyə
Yəmənı Ənsarulla hərəkat de veyə hucumon təşkil karde bə Səudi Ərəbestan xəbərdarətiş do. Bə İSNA xəbon əsosi yəmənı hərbiyə ğıvvon iyən çı məmləkəti milləti tərəfiku təşkil bə ğıvvon sıxanəvot Şərəf …
Bə yəmənı Səna 9 nə şəhri Səudi Ərəbestani hərbiyə təyyarəon hucumədə 4 qılə ğeyre hərbiyə şəhrvand kıştə və yarəjə bedən. Bə Əlaləm TV kanali elanon əsosi Səudi Ərəbestani hərbiyə təyyarəon …
Yəmənı koonədə İ bə milləton təşkilati məxsusə nomayəndə  ım məmləkətdə bə qıləy mırəkkəbə sulhi rəseyu  fəaliyyət və həmkarəti kardeş tələb karde. Bə Əlhədis TV kanali elanon əsosi İsmail Vələd Əl-Şeyx …