Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Yəmən vəzeyət
Bə yəmənı şərğ hissə Səudi Ərəbestanı hərbiyə təyyarəon hucumədə yəmənı Ənsarullah hərəkat və çəvon şərikonku 30 nəfər kıştə bedən. Yəmənı Şəboh ostani  rəsmi şəxsonku qıleni Salim Saib ımruj votışe:Səudi Ərəbestanı …
Yəmənı hərbiyə ğıvvon iyən çı məmləkəti tərəfiku təşkil bə ğıvvon əməliyatdə yəmənı şərğ hissədə xəyli yəmənıjə muzdoronku kıştə bedən. Bə livani Əlməyadin kanali elanon əsosi yəmənı hərbiyə ğıvvon zinə Səudi …
Çərşənbə axşamı, 01 Noyabr 2016 10:40

Səudi Ərəbestanı çandəqılə muzdor kıştə bedən

Səudi Ərəbestanı cənub hissədə yəmənı hərbiyə ğıvvon iyən çı məmləkəti milləti tərəfiku təşkil bə ğıvvon əməliyatdə Səudi Ərəbestanı hərbiyə ğıvvon  muzdoronku çandə nəfər kıştə bedən. Bə yəmənı Əlməsirə kanali elanon …
Yəmənı məmləkəti siyasiyə aliyə şura rəis bə Məkkə tərəf yəmənıjə ğıvvon tərəfiku rəket ğande idda ki Səudi Ərəbestanı tərəfiku bəyon bə Səudi Ərəbestanı tərəfiku təşkil bə koalisiya və çəvon şərikon …
Yəmənı alimon ittifaği yəmənı tərəfiku bə Məkkə tərəfi rəket ğande həxədə Səudi Ərəbestanı tərəfiku pesoxtə bə xəbonış rəd karde və votışe: jıqo xəbon  yəmənı muğavimət iyən rəketinə ğıvvə vədə təşkil …
Yəmənı Ənsarullah hərəkati sıxan əvot yəmənıjə ğıvvon tərəfiku bə Məkkə hucum karde iddaş ki Səudi Ərəbestanı tərəfiku bəyon bedə dınyo mıslmonon miyonədə qıləy pisixiyə canqi təşkil karde və təbliğat zındəy. …
Səudi Ərəbestani hərbiyə təyyarəon ımruj həm bə yəmənı ğeyre hərbiyə binaon hucum kardən. Bə yəmənı Səba aqentəti xəbon əsosi ımruj Səudi Ərəbestanı hərbiyə təyyarəon hucumədə bə yəmənı şimal ğərb Sədə …
Səudi Ərəbestanı hərbiyə təyyarəon çandəkərə bə yəmənı şimal ğərb Sədə ostan hucum kardən. Yəmənı şimal ğərb Sədə ostanı şura uzv Əli Əlsədə ımruj de Fars aqentəti votımonədə elanış karde Səudi …
Bə yəmənı şimal Səudi Ərəbestanı hərbiyə hucumon nəticədə 6 qılə ğeyre hərbi kıştə bedən. Bə Əlaləm kanali elanon əsosi Səudi Ərəbestanı hərbiyə təyyarəon ımruj sıb bə Sədə ostani Bağım nomo …
Səudi Ərəbestanı hərbiyə təyyarəon bə otəş bast əhəmmiyyət dodə nin və həmçinan yəmənı mıxtəlif məntəğon bombardımon kardən. Bə yəmənı Əlməsirə xəbəriyə kanali elanon əsosi Səudi Ərəbestanı hərbiyə təyyaron ımruj sıb …
Yəmənı koonədə İ bə milləton təşkilati məxsusə nomayəndə yəmənı otəş basti dəvom doeyu çı təşkilati fəaliyyətonku xəbəş do. İsmail Vələd Əlşeyx Əhməd votışe:İ bə milləton təşkilat pidəşe yəmənı otəş bast …
Yəmənı siyasiyə aliyə şura rəis İ bə milləton təşkilatiku tənğidış karde və votışe:çı təşkilati əmniyyət şura bə yəmənı zid təşkil bə canqədə Səudi Ərəbestanı cinayətun puşnedə. Saleh Əlsəmad votışe:əmniyyət şura …
Otəşbasti kənoədə bə yəmənı zid Səudi Ərəbestani həvoiyə hucumon dəvom. Qıləy holədə ki 72 saatə otəş bast təşkil bə jıqo qıləy vəziyyətdə Səudi Ərəbestani hərbiyə təyyarəon bə yəmənı mıxtəlif məntəğon …
Bə İRNA xəbon əsosi yəmənı koonədə İ bə milləton təşkilati məxsusə nomayəndə İsmail Vələd Əlşeyx Ələhməd zinə şanqo 72 saatə otəş bastiyu bə daveəkə tərəfon təvafuği işarəş karde və tələbış …
Yəmənı koonədə İ bə milləton təşkilati məxsusə nomayəndə elanış karde ım məmləkətdə otəşbasti plan 5 şanbə sıb təşkil bəbe. İsmail Vələd Şeyx Ələhməd zinə qıləy bəyonotdə elanış karde yəmənıjə partiyaon …
Bazar ertəsi, 17 Oktyabr 2016 23:16

Yəmənı sulh muzakironru Ənsarullah şərt

Yəmənı Ənsarullah sıxanəvot İ bə milləton təşkilati nəzorəti jiyədə muzakiron təşkil be şərtış həmmə cəhətonədə otəşbasti bərğəror karde iyən Yəmənı milləti muhasirə ləğv kardeş zınə. Muhəmməd Əbdussəlam votışe:ım Yəmənı cəmaəti …
Bə Livani Əlməyadin TV kanali elanon əsosi yəmənıjə ğıvvon bə Səudi Ərəbestanı hucumon cəvob doeyu qıləy əməliyatdə Səudi Ərəbestani 7 qılə hərbi bə həlokət rosnedən.  
Bə yəmənı zid təcavuzkarə səudion hərbiyə təyyarəon hucumədə 4 qılə ğeyre hərbi kıştə bedən. Yəməniyə mərkəzon nəğliku bə Əlaləm TV kanali elanon əsosi bə yəmənı Umran ostani  qıləy ğeyre hərbiyə …
Yəmənı siyasiyə aliyə şura rəisi votışe: amerkəvıjə ğıvvon dəxalət karde oxonə ro heste ki bə yəmənı zid təcavuzkaron çəyku istifadəşon kardə. Bə Əlməsirə xəbəriyə mərkəzi elanon əsosi Saleh Əlsəmad zinə …
Amerkə hərbiyə ğıvvon yəmənı milləti tərəfiku təşkil bə ğıvvon dastədə bə 3 qılə radar mərkəzi de rəket hucum kardən. Amerkə rəsmi şəxson votəşone bə yəmənı zid ımrujnə sıbə vaxti təşkil …