Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Yəmən vəzeyət
Bə Yəməni ələyh Səudi Ərəbıstani hucumədə 2000 nəfər kıştə və yarəjə bən.
Səudi Ərbıstani həvoiyə hucum bə Yəməni Ələyh.
İroni islamiyə şura məclisi nomayəndon bə Yəmən məmləkəti zid Səudi Ərəbestani hucumışon məhkum karde. Bə irna xəbon əsosi ironi islamiyə şura məclisi nomayəndon ımruj qləy bəyonotəndə elanışon karde bə Yəmən …
Yəməni Ənsarullah hərəkət bə Səudi Ərəbıstan dxil be.
Siyasiyə məsələon koəzın Muhəmməd Əli Muhtədi  bə Yəmən məmləkəti zid Səudi Ərəbestani hərbiyə hucumış qləy məğlub bə hərəkətış zınə. əv Səudi Ərəbestani uciz mandeku xəbəş do.
Yəmniyəvojə hırdənon cəsəd xiyabanonədə çəmə həvoiyə bombaon xoto tarixi mıdətdə çəməro bə lənət və nənq bois bəbe. In comlə baxşi Ğtəriyəvojə nıvştəkəsi məğaləy ki, ıştə kişvəri ibeku, Səudi Ərəbıstandə bə …
Yəmən məmləkəti səhiyə vəzarətxanə bə Yəməni zid Səudi Ərəbestani hucumon nəticəndə kıştə bə kəson ədədış 139 nəfər elanış karde.
Yməniyə vıjə hırdənon cənazə xiyabanonədə çəmə həvoiyə bombao xoto tarixi mıdətdə çəməro bə lənət və nənq bois bəbe. In comləon baxş Ğətəriyəvjıi nvştə kəsi məğaləy ki, ıştə kişvəri ibeku, Səusdo …
Page 28 of 28