Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Yəmən vəzeyət
Səudi Ərəbestani hərbiyə təyyaron ijən bə yəmənı mıxtəlif vıron hucumışon karde. Bə yəmənı Əlməsirə TV kanali elanon əsosi Səudi Ərəbestanı hərbiyə təyyaron zinə şanqi iyən ımruj sıb bə yəmənı mıxtəlif …
Yəmənı hərbiyə ğıvvon iyən çı məmləkəti tərəfiku təşkil bə komitə uzvon Borkan-1 nomo bə rəketi bə Səudi Ərəbestani Taef şəhri Məlik Fəhəd həvoiyə mərkəzi hucum kardən. Yəmənı hərbiyə ğıvvon tərəfiku …
Yəmənı məmləkətdə Səudi Ərəbestanı vəhşiyə cinayəton bəpeştə çı məmləkəti alimon təşkilat bə Səudi Ərəbestanı zid umomiyə bəsic ğıvvon hozzı kardeş tələb ka.  
Yəmənı paytəxt Səna şəhrədə bə əzadaron Səudi Ərəbestanı hərbiyə təyyarəon hucum yəmənıjə qrupon iyən şəxsiyyəton reaksiyaədə dim bə dim bedə. Bə Əlaləm TV kanali elanon əsosi yəmənıjə partiyaon Səudi Ərəbestanı  …
Yəmənıjə ğıvvon bə Səudi Ərəbestanı həvoiyə hucumon cəvob doe xoto bə ım məmləkəti cənub hissə hucum kardən. Yəmənıjə ğıvvon ımruj Cizan ostanədə bə Səudi Ərəbestani Əlxucrə hərbiyə mərkəz iyən Əltəval …
Yəmənı hərbiyə ğıvvon iyən bə Ənsarullah vabəstə bə komitə uzvon çanqılə ğandə bə rəket bə Səudi Ərəbestanı təcavuzqərə ğıvvon cəm bə vırə qınedə. Bə Fars aqentəti xəbon əsosi bə Səudiyə …
Bə yəmənı mıxtəlif məntəğəon Səudi Ərəbestanı təcavuzqərə ğıvvon həvoiyə hucumonədə çandə qılə ğeyre hərbi kıştə və yarəjə bedən. Bə Əlməsirə xəbəriyə mərkəzi elanon əsosi bə yəmənı Əlcuf ostan Səudi Ərəbestanı …
Çərşənbə axşamı, 04 Oktyabr 2016 23:50

Bə yəmənı zid cinayəton dəvom

Yəmənı milliyə heyət Səudi Ərəbestanı cinayəton ve be vədə beynəlxalğə səthədə bə ictimaiyyəton tam jəeş məhkum karde.  
Yəmənı Ənsarullah rəhbər  seyd Əbdulməlik Bədrəddin  elanış karde istikbar və çəvon əvvələdə Amerkə və Səudi Ərəbestan bə Yəmənı şərğ məntəğəon çəşış dutə və çəmə sərvəton dızdiye fikədəy.  
Bə yəmənı zid hucumon dəvomədə Səudi Ərəbestanı hərbiyə təyyaron yəmənı bəzi ostanonədə bə ğeyre hərbiyə məntəğəon hucum kardən. Bə yəmənı Səba nomo rəsmiyə aqentəti xəbon əsosi  Səudi Ərəbestani hərbiyə təyyaron …
Yəmənı hərbiyə mərkəzon çı məmləkəti cənub ğərb hissədə de rəketi bə İ bə ərəbon əmirəti qıləy kəşti hucum kardeku xəbəşon do. Bə yəmənı qıləy hərbiyə mərkəzi nəğlon əsosi Əlməsirə internetiyə …
Yəmənıjə sınaperon bə Səudi Ərəbestanı hərbiyə ğıvvon hucumon cəvob doeədə çı keşvəri 2 qılə hərbişon bə həlokət rusni. Bə Əlməsirə TV kanali elanon əsosi yəmənıjə snaperon Səudi Ərəbestani ım 2 …
Se Səudi Ərəbestanı rəhbərəti ərəbiyə koalisiya sıxanəvot yəmənı məmləkətdə otəşbasti məsləhətəndə riyazı muxalifətiku xəbəş do. Bə Mehr aqentəti xəbon əsosi Əhməd Əsiri zinə  votışe: Riyaz ə məsləhətəndə təvafuğ bəkay ki …
Çərşənbə, 28 Sentyabr 2016 14:26

Bə Səudion təcauzi yəmənıjon cəvob

Yəmənı hərbiyə  ğıvvon iyən çı məmləkəti milləti tərəfiku təşkil bə komitə uzvon  çı keşvəri cənubədə bə Səudi Ərəbestani hərbiyə mərkəzon hucum kardən.nəticədə səudion 10 qılə hərbi kıştə və 15 nəfər …
Bə yəmənı şimal Sədə ostan Səudi Ərəbestanı hərbiyə təyyarəon hucumədə 18 qılə ğeyre hərbi kıştə bedən. Bə Əlməsirə xəbəriyə kanali elanon əsosi bə Sədə ostani  Əlmifa məntəğədə Səudi Ərəbestani hərbiyə …
Yəmənı hərbiyə ğıvvon iyən məmləkəti millə tərəfiku təşkil bə komitə uzvon Cuf ostanədə Səudi Ərəbestanı təcavuzkaronku 2 qılə məntəğəşon təmin karde. Bə Əlaləm kanali xəbon əsosi  Ham iyən Əlğil nomo …
Bə yəmənı zid Səudi Ərəbestani cinayəton həmçenan dəvomış heste. Bə Əlməsirə xəbəriyə mərkəzi elanon əsosi Səudiyə təcavuzkaron bə Cəbələ məntəğə təşkil doə hucumədə  7 qılə ğeyre hərbi kıştə və 10 …
Səudi Ərəbestanı hərbiyə təyyaron hucumədə bə yəmənı bəzi məntəğəon çan nəfər kıştə və yarəjə bedən. Bə Əlməsirə kanali xəbon əsosi bə yəmənı cənub Təez ostan Səudi Ərəbestani hərbiyə təyyaron hucumədə …
Yəmənı siyasiyə aliyə şura rəis bə yəmənı be qınoə insonon zid təciliyə holətdə Səudi Ərəbestanı hucumon vəy qəteyu qıləy tədbirış tələb karde. Saleh Əlsəmad zinə bə İ bə milləton təşkilati …
Cümə axşamı, 22 Sentyabr 2016 22:54

Bə yəmənı zid Səudi Ərəbestani cinayəton dəvom

Bə yəmənı zid Səudi Ərəbestanı həvoiyə hucum bə çan nəfəri kışte və yarəjə be bois be. Səudi Ərəbestani hərbiyə təyyarəon zinə de rəketi bə Hədidə məntəğə prezidenti saray ətrofədə bə …