Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Yəmən vəzeyət
Çərşənbə, 21 Sentyabr 2016 10:27

Bə Yəmən hucum karde əmr Amerkə tərəfiku bə

Yəmənı Ənsarulla hərəkati rəisi votışe: bə yəmənı təcavuz karde əmr Amerkə tərəfiku doə bə və əlavəş karde bə Yəmən hucum kardə kəson dızdoni hestin ki bə ım məmləkəti millət rəhm …
Yəmənı hərbiyə ğıvvon əməliyatdə ki ım məmləkəti cənub hissədə təşkil be Səudi Ərəbestani xəyli təcavuzkaronku bə həlokət rəsin. Bə Əlməsirə xəbəriyə mərkəzi elanon əsosi yəmənı hərbiyə ğıvvon əməliyatdə ki Ləhec …
Səudi Ərəbestani təcavuzkarə hərbiyə təyyaron çandəkərə bə yəmənı paytəxt iyən 6 qılə ostan hucumışon karde. Bə yəmənı Əlməsirə xəbəriyə kanali elanon əsosi Səudi Ərəbestani hərbiyə təyyaron ımruj sıb yəmənı paytəxt …
Səudi Ərəbestan dəvardə 24 saatdə de kaset bombaon bə yəmənı ostanon hucumışon kardə. Bə yəmənı Əlməsirə TV kanali elanon əsosi Səudi Ərəbestani hərbiyə təyyaron ımruj bə Sədə şəhri Bəni Səbah …
Səudi Ərəbestani hərbiyə təyyarəon ımruj əsr çandəkərə bə yəmənı mıxtəlif məntəğəon hucumışon karde. Bə Əlaləm TV xəbon əsosi Səudi Ərəbestani hərbiyə təyyaron bə yəmənı şimal Sədə ostani mıxtəlif vıron 6 …
Səudi Ərəbestani hərbiyə təyyaron ijən yəmənı mıxtəlif ğeyre hərbiyə binaon və məntəğəon bombardımon kardən. Bə Əlməsirə TV kanali elanon əsosi təcavuzbıkə səudiyə təyyaron ımruj Səna ostani Əlvətdə məntəğədə bə qıləy …
Cümə axşamı, 15 Sentyabr 2016 20:00

Bə yəmənı zid Səudi Ərəbestanı cinayəton dəvom

Beynəlxalğə ictimaiyyəton sakit mande vədə sionist rejimi hərbiyə təyyarəon bə yəmənıjə şəhrvandon binaon hucumışon karde. Bə yəmənı Əlməsirə TV xəbon əsosi Səudi Ərəbestani təcavuz bıkə hərbiyə təyyaron ımruj  bə yəmənı …
Çərşənbə, 14 Sentyabr 2016 17:00

Bə yəmənı zid Səudi Ərəbestani cinayəton dəvom

Bə yəmənı zid Səudi Ərəbestanı hərbiyə təyyarəon ıştə hucumon dəvomədə bə yəmənı şimal ğərb Sədə ostanədə bə ğeyre hərbiyə mərkəzon iyən qıləy məktəb hucumışon karde. Bə yəmənı Əlməsirə xəbəriyə kanali …
Ğətər məmləkəti silahlinə ğıvvon təşkilati elanış kardə çı keşverə 3 qılə hərbi şəxs yəmənı məmləkətdə kıştə bən.  Muhəmməd Əvəz Salim Muhəmməd Davud Xiyal iyən Muhəmməd Nasir Muhəmməd Ğətər məmləkəti hərbiyə …
Yəmənı hərbiyə ğıvvon Cizan məntəğədə səudion coqlə hərbiyə mərkəzi təsərruf kardən. Bə Livani Əlminar kanali ımrujnə xəbon əsosi Səudi Ərəbestani Əlfərizə iyən Əlxonə hərbiyə mərkəz bə yəmənı hərbiyə ğıvvon dast …
Yəmənı siyasiyə aliyə şura ım məmləkəti omə rujon siyasiyə mudiriyyəti xoto iclosış dəvoni. Bə livani Əlməyadin telerədyo kanali ımrujnə xəbon əsosi yəmənı paytəxt Səna şəhrədə de Əli Saleh Əli Əlsəmadı …
Səudi Ərəbestani hərbiyə təyyarəon  bə yəmənı Ərheb şəhr hucum kardeədə 10 qılə ğeyre hərbi kıştə bedən. Bə yəmənı rəsmiyə aqenti(Səba) elanon əsosi Səudi Ərəbestani hərbiyə təyyarəon çandə kərə bə Səna …
Yəmənıjə alimon işarəşon karde həc mərasimədə norohət bıkə hadison təkrar be nışon dodə həc mərasimi idarə kardeyu Ale Səud Rejim desbə ısət heç qılə səlahiyyətış bə ni. Yəmənı alimon ittifaği …
Yəmənı Ənsarullah hərəkati sıxanəvoti votışe: çandə həzo yəmənıj muhasirə be xoto bə məmləkət daxil be zındə nin. Təsnim aqentəti bə Əlmənar nəğlon əsosi elanış karde Ənsarullah hərəkati sıxanəvot Muhəmməd Əbdussəlam …
Yəmənı alimon ittifağ Səudi Ərəbestan rejimi hərəkətış  həc mərasimədə bə ım məmləkəti şəhrvandon mane təşkil kardeyu məhkumış karde. Bə Əlaləm aqentəti xəbon əsosi yəmənı alimon ittifağ qıləy bəyonoti royku elanış …
Çərşənbə, 07 Sentyabr 2016 19:24

Bə yəmənı zid Səudi Ərəbestani cinayəton dəvom

Bə Livani Əlməyadin xəbəriyə kanali elanon əsosi Səudi Ərəbestani hərbiyə təyyaron bə Yəmənı ğeyre hərbiyə məntəğon zid ıştə hucumon dəvomədə ımruj Sədə ğərb hissədə bə qıləy kamazi hucum kardən ki …
İ bə Ərəbon Əmirəti qıləy hərbiyə şəxs bə yəmən təcavuz karde cəriyanədə kıştə bedə. Bə VAM nomo İ bə Ərəbon Əmirəti rəsmiyə aqentəti xəbon əsosi ım hərbiyə şəxs de yəmənı …
Yəmənı mediyaonədə bə fəalə şəxs elanış kardə yəmənı məmləkətdə Səudi Ərəbestanı hərbiyə strateqiya məğlub bəy. Bəndər Əlhətar  de Əlaləm TV kanali votımonədə bə yəmən Səudi Ərəbestani təcavuzkaron həvoiyə hucumon dəvomış …
Bə yəmənı mıxtəlif məntəğon Səudi Ərəbestanı hərbiyə təyyaron hucumədə çanqılə ğeyre hərbiyə şəhrvandonku kıştə bedən. Bə Əlməyadin TV kanali elanon əsosi bə yəmənı şimal Sədə ostani ğərb hissə Səudi Ərəbestanı …
Bə yəmənı zid Səudi Ərəbestanı tojə həvoiyə hucumonədə bə qıləy bina 9 qılə jen və hırdən kıştə bedən. Bə Əlməsirə TV ımrujnə(cumə rujnə) xəbəron əsosi Ərəbestanı hərbiyə təyyaron cumə sıb …