Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
İslami inğilabi yolə rəhbər bə Amerkə kanqıres xəbərdarəti doeədə votışe: tojədən qıləy sanqsiya təşkil be ki çəy zəman orəxə sanqsiya və doə bə vədəon ləğv kardey.
İron İslam Respublika yolə rəhbəri votışe: bə ironi zid bu 10 sori mıddət sanqsiyaon dəvom de ğətiyyəti ironi atom məsələ həl kardeyu təşkil bə təvafuği ləğv kardey.
İslami inğilabi yolə rəhbəri bə məntəğə tel iyən norohət bıkə hadison işarə kardeədə bə no oromətion iyən canqon de zo bə mıxtəlif milləton qi noe barədə bə bəzi ğıvvon roli …
İslami inğilabi yolə rəhbəri bə Amerkə prezidenti vıjnımoni nəticə işarəş karde və votışe:əmə ım vıjnımoni barəhə heç qılə ğəzavət(nəzə) dodə nimon çunki Amerkə həmonə amerkəy və dəvardə 37 sorədə har …
Cümə, 11 Noyabr 2016 22:35

Tehroni cumə nımoji xutbəon

Tehroni cumə nımoji xətibi votışe:ironi millət bə heç qılə devlət ki amerkədə bə ğıvvə rəsedə bovəş ni.
İslami inğilabi yolə rəhbəri votışe: inğilabiyə ruhiyə və fik  əmələdə nıtarsəti  bəsirət tojə roonku bəhrə barde bə omə rujon ommidvar mande nıtarsəti iyən deşmeni vədə təslim nıbe bə məmləkəti problemon …
İslami inğilabi yolə rəhbəri votışe:Amerkə və bəzi devləton həmmə məsəlon bəştə faydon əsosi hisob kardən və İrağ iyən Suriyə məmləkətonədə terarizmi noxəşəti rişə arəku barde fikədə nin. Islami inğilabi yolə …
İslami inğilabi yolə rəhbəri votışe: Amerkə məğlub nıbe roya qıləy səhvə xıyul be və amerkəvıjon mutəmadiyə əvonış de şiddəti ocizış kardə. Islami inğilabi yolə rəhbəri həzrət ayətullah Xamenei zinə əsr …
Cümə axşamı, 20 Oktyabr 2016 13:26

De elitə bə elmi şəxson yolə rəhbəri vindımon

İslami inğilabi yolə rəhbəri  beynəlxalğ be məsələ və Amerkə iyən Avrupavıjon bə İron doə sifarişon bə beynəlxalğə ailə əlavə be  qıləy oşkoə nımonə mədəni cəhətdə əməni vabəstə kardeyu heste. Həzrət …
İslamiyə inğilabi yolə rəhbəri əmniyyətış islamiyə ironi inkişafi əsosə məsələş zınə. Bə islami inğilabi yolə rəhbəri dəftərxonə məlumat ərosnə mərkəzi elanon əsosi həzrət ayətullah Xamenei ımruj polis ğıvvon fərmondəon iyən …
Bazar, 02 Oktyabr 2016 14:05

Yolə rəhbəri bəyonoton

İslami inğilabi yolə rəhbəri deşmenon fitnəqərə hərəkətonədə mubarizə kardeş şəhidon yod iyən nomiku niqəhbanətiş muhimmə məsələş zınə ki bəpe muğavimətı hifz kardeədə de şoəti və təravət milləti vucudəndə dəvom pəydo …
Cümə axşamı, 29 Sentyabr 2016 13:40

Yolə rəhbəri bəyonoton

İron İslam Respublika həmmə ğıvvon yolə fərmondə etiğadi elmi iyən nəzmi cəhətonədə ruj bə ruj bə inkişaf və hozzıəti zərurət iyən mığəddəsə mudafiyə devrani təcrubəon bə cıvonon ovıştıne barədə işarəş …
İslami inğilabi yolə rəhbər mığəddəsə mudafiyə haftə iyən şəhidon və canqi ğəhrəmanonku yod karde mınosibətiku  ıştə doə mesajədə  ironi milləti ımrujnə muvəfəğiyyətış bə ım əzizon ğəhrəmanətiş anqıl zınə. Həzrət ayətullah …
İslami inğilabi yolə rəhbəri Ğədir Xomı muhimmə peyğumış islamədə bənə hukuməti ğanon imamətı təin kardeş zınə. Islami inğilabi yolə rəhbəri həzrət ayətullah uzma Xamenei zinə Ğədir Xom idi mınosibətiku mıxtəlif …
İslami inğilabi yolə rəhbəri ironi sepah ğıvvəş inğilabi zumandə cəhbə və daxili iyən xariciyə əmniyyətiku mudafiyə kardeyu muhimmış zınə. Həzrət ayətullah Xamenei ımruj islamiyə inğilabi sepahe pasdaran fərmondəon vindımonədə bə …
İslami inğilabi yolə rəhbər İron İslam Respublika bə kar omə ğərolonru dəğiğ iyəm elmiyə statistikaon və informasiyaonış əsosə binovrəş zınə. İslami İnğilabi yolə rəhbər həzrət ayətullah uzma Xamenei  əhali umumiyə …
İslami inğilabi yolə rəhbəri votışe:əqər Mina faciədə Ale Səud rəhbəron təxsirkar nin icazə bıdən həğiğəti oşko kardeyu qıləy islami-beynəlxalğə heyət nezico məsələ həğiğəti təhğiğ bə oşko bıkə. Islamiyə inğilabi yolə …
İslami inğilabi yolə rəhbər ruhaniyon muhim iyən əvvəlnə vəzifəş din və iffətı bə kəno noeyu bə planonədə mubarizə kardeş zınə. Islami inğilabi yolə rəhbər həzrət ayətullah Xamenei ımruj dini elmiyə …
Bismillahir Rəhmanir-Rəhim. و الحمدلله ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله الطّیّبین و صحبه المنتجبین و من تبعهم باحسانٍ الی یوم الدّین. əzizə dınyo mısılmınoə boə iyən …
İron İslam İnğilobi Yolə Rəhbəri bə Həcci konqresi Ovardnomə
Page 1 of 10