Im vebsayti fəaliyyət oqətey bıə.çəmə sayti adres bə “Pars Tudey” ovoştıney bıə.(əmə ısət “pars tudey”-ədəmon.)
Bazar ertəsi, 18 Yanvar 2016 14:03

Terarizm mıştərəkə dard

Terarizm mıştərəkə dard
Bazar, 03 Yanvar 2016 12:04

Terarizm mıştərəkə dard

Terarizm mıştərəkə dard
Şənbə, 26 Dekabr 2015 15:53

Terarizm mıştərəkə dard

Terarizm mıştərəkə dard
Cümə axşamı, 24 Dekabr 2015 20:41

Terarizm mıştərəkə dard

Terarizm mıştərəkə dard
Şənbə, 19 Dekabr 2015 16:43

Terarizm mıştərəkə dard

Terarizm  mıştərəkə dard
Bə ğərbiyə cıvonon yolə rəhbəri nıvıştə bə məktubi həxədə
Cümə, 18 Dekabr 2015 23:53

Terarizm mıştərəkə dard

Terarizm mıştərəkə dard
Bə ğərbiyə cıvonon ironi islamiyə inğilabi yolə rəhbəri nıvıştə məktubi həxədə
Bə ğərbiyə cıvonon yolə rəhbəri nıvıştə məktubi həxədə
Amerkə St.Olaf ali məktəbədə fəlsəfə dərsi ostadi votışe:jəqo ki islamiyə inğilabi yolə rəhbəri ayətullah Xamenei  2 minnə məktubədə işarə bəyımrujnə dınyo bə baxşe və mehrbanəti ehtiyaciş heste. Profesor Çarlz Taliyafro  …
Bə ğərbiyə cıvonon ironi islamiyə inğilabi yolə rəhbəri 2 minnə nıvıştə bə məktub İron İislam Respublika telerədyo beynəlxalğə kanalonədə 19 milyon kərə muşahidə bə.
Bə ğərbiyə cıvonon yolə rəhbəri nıvıştə məktubi həxədə
Azərbaycan Respublika trend aqenti bə ğərbiyə cıvonon ironi islamiyə inğilabi yolə rəhbəri məktubi həxədə mətləbış nıvışte və elanış karde ki inğilabi yolə rəhbəri ıştə bə ğərbiyə cıvonon nıvıştə məktubədə de …
Bə ğərbiyə cıvonon islami inğilabi yolə rəhbəri nıvıştə məktubi həxədə tolışə ruhani Emin Qənciyevi sıxanon ım musahibə Zahirəddinə boli zəhmətədə hozzı bə
Qıləy siyasiyə koəzıni votışe: bə ğərbiyə cıvonon ironi islamiyə inğilabi yolə rəhbəri 2 minnə nıvıştə bə məktub dınyo mediyaonədə diğğət mərkəzədə ğərurış qətə. Əhməd Əlbəhrani de ironi beynəlxalğə ərəb zıvonə …
Fələstini strateqiya məsəlonədə koəzıni votışe:bə ğərbiyə cıvonon islami inğilabi yolə rəhbəri nıvıştə bə məktub bə islami zid ğərbiyə  devləton həğiğiyə siyasətonış uşku karde. Mutəsim Həmadə əlavəş karde bə ğərbiyə cıvonon …
Bə ğərbiyə cıvonon yolə rəhbəri 2 minnə nıvıştə bə məktubi həxədə Qilan ostani islamiyə təbliğat idarə rəis huccətul islam Cəmal Yari sıxanon
İroni islamiyə inğilabi yolə rəhbəri bə ğərbi cıvonon 2 minnə nıvıştə bə məktubi həxədə votışe: ayətullah Xamenei çəmə mərcəe təğlid ve huşine və zındəy kom məsələ kom vaxtədə və kovrədə …
Azərbaycan Respublika siyasiyə koəzın bə ğərbiyə cıvonon islami inğilabi yolə rəhbəri məktubış dınyo ısətnə şərayeti ehtiyacış zınə. Ruşən Nuruzov  Bokuədə de ironi telerədyo jirnalisti təşkil doə votımonədə bə cıvonon islami …
Dınyo mısılmonon dini rəhbər Ayətullah-uzma   Seyd Əli Xamenei (həfəzuhullah)ki,bə dınyo cıvonon məktubış nıvıştə və muraciətış kardə bə dınyo cıvonon  ələl xusus bə ğərbiyə cıvonon .mı nə inki, çəmə ictima uzvon …
Page 1 of 3